projekty akustyczne

 

Pracownia Akustyczna przygotowuje od podstaw dokumentację projektową - PROJEKTY AKUSTYCZNE - na potrzeby inwestycji publicznych prowadzonych zgodnie
z Prawem Zamówień Publicznych jak również na potrzeby Inwestorów Prywatnych.

W przypadku każdego projektu akustycznego dogłębnie analizujemy potrzeby Zamawiającego, ściśle konsultujemy proponowane rozwiązania z Użytkownikiem,
tak aby finalny projekt w pełni odpowiadał postawionym założeniom projektowym.

Cały zespół Pracowni Akustycznej posiada wyższe wykształcenie akustyczne jak również bogate doświadczenie projektowe i realizacyjne.

W naszej pracy szczegółowo rozwiązujemy wszystkie detale, które pokazywane są w dokumentacji projektowej - projektach akustycznych - znajdują się następujące składniki:

 • założenia projektowe (jakościowe, sygnałowe, funkcjonalne) opracowane m.in. na podstawie uzgodnień z Użytkownikiem,
 • trójwymiarowe ukształtowanie pomieszczeń oraz dobór i rozmieszczenia materiałów wykończeniowych na podstawie symulacji komputerowych,
 • dobór i rozmieszczenie zestawów głośnikowych na podstawie symulacji komputerowych systemu nagłośnienia z wykorzystaniem trójwymiarowego modelu akustycznego,
 • szczegółowe schematy blokowe obrazujące wszystkie połączenia pomiędzy przyłączami sygnałowymi, szafami sprzętowymi i urządzeniami,
 • rozmieszczenia urządzeń, tras kablowych, przyłączy sygnałowych, szaf sprzętowych pokazane na rzutach i przekrojach architektonicznych,
 • szczegółowe wytyczne do zasilania elektrycznego systemów lub pełny projekt zasilania elektrycznego,
 • szczegółowy opis projektowy zawierający zasadę działania systemu, wykaz urządzeń, linii kablowych, itp.,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca m.in. szczegółową specyfikację wymogów technicznych względem całego systemu jak i poszczególnych urządzeń,
 • przedmiar robót i kosztorys inwestorski.


Pracownia Akustyczna zajmuje się projektowaniem na każdym etapie przygotowania inwestycji:

 • przygotowanie inwestycji przez Inwestora,
 • doradztwo, konsultacje,
 • program funkcjonalno-przestrzenny,
 • projekt konkursowy,
 • koncepcja,
 • projekt budowlany,
 • projekt wykonawczy.

 


 

 

Pracownia Akustyczna wykonuje projekty w branżach:

Akustyka wnętrz – adaptacja akustyczna pomieszczeń, ustroje akustyczne. Projekt akustyki wnętrza zawiera:

 • dobór kształtu, rozmiaru i relacji wymiarów pomieszczenia,
 • dobór i rozmieszczenie materiałów wykończeniowych i ustrojów akustycznych kreujących wymagane parametry akustyczne,
 • maksymalne możliwe wykorzystanie powszechnych materiałów budowlanych do osiągnięcia pożądanej akustyki wnętrza,
 • obliczenia i symulacje komputerowe pokazujące planowane do uzyskania wartości i charakterystyki częstotliwościowe parametrów akustycznych m.in. czas pogłosu, zrozumiałość mowy, …,

Ochrona przeciwdźwiękowa – izolacja akustyczna, akustyka budowlana, ograniczanie hałasu. W ramach projektu ochrony przeciwdźwiękowej podawane są:

 • wymagania dotyczące maksymalnych poziomów tła akustycznego w poszczególnych pomieszczeniach,
 • izolacyjność akustyczna wszystkich przegród wraz z podaniem specyfikacji struktur przegród,
 • wytyczne dla wszystkich instalacji w szczególności ograniczające hałas wentylacji,
 • metody ograniczenia hałasu propagowanego przez obiekt do środowiska z uwagi na ochronę akustyczną otaczającego terenu i obiektów.

System elektroakustyczny (nagłośnienie, studio nagrań, wóz transmisyjny, …) Projekt systemu elektroakustycznego składa się z następujących elementów:

 • dobór wszystkich urządzeń: mikrofony, przedwzmacniacze, konsolety, rejestratory, wzmacniacze mocy, urządzenia głośnikowe,
 • dobór urządzeń i materiałów pomocniczych: di-boxy, statywy, kable, krosownice, itp,
 • obliczenia i symulacje komputerowe pokazujące planowane do uzyskania wartości i charakterystyki parametrów opisujących działanie systemu nagłaśniania m.in. poziom ciśnienia akustycznego, zrozumiałość mowy, równomierność pokrycia dźwiękiem, …

Kompleksowy system inspicjenta na potrzeby obiektu teatralnego zawiera w rzeczywistości projekty kilku systemów. W skład aparatury inspicjenta wchodzi

 • łączność interkomowa kablowa i bezprzewodowa,
 • rozgłaszanie komunikatów,
 • podsłuch sceny i widowni,
 • świetlne potwierdzenie akcji,
 • transparenty cisza,
 • dzwonki antraktowe,
 • podgląd techniczny wideo,
 • wyświetlanie kontentu multimedialnego (digital signage)w obszarze foyer.

Systemy rozgłoszeniowe popularnie zwane radiowęzłowymi są od strony projektowania zbliżone do klasycznych estradowych systemów elektroakustycznych. Różnica polega na tym, że jeden system rozgłoszeniowy potrafi obsługiwać wiele pomieszczeń w nawet bardzo dużych obiektach. Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze DSO są w praktyce systemami rozgłoszeniowymi o podwyższonych wymaganiach względem pewności zadziałania i odporności na zakłócenia elektromagnetyczne oraz wszelkie inne wynikające z zagrożeń pożarowych. Projektując systemy rozgłoszeniowe wykonujemy takie same operacje jak w przypadku klasycznych systemów elektroakustycznych.

Systemy multimedialne projektowane na potrzeby sal konferencyjnych i wykładowych są układami zintegrowanymi z wyposażeniem tych wnętrz, aby zapewnić dużą wygodę użytkowania. Podstawowa funkcjonalność takich systemów obejmuje odpowiednie prezentację obrazów towarzyszących prelekcjom oraz nagłaśnianie głosów mówców, czy też materiału audio ilustrującego prezentację. W przypadku bardziej rozbudowanych systemów mamy do czynienia również ze zintegrowanym sterowaniem wszystkich komponentów audiowizualnych oraz oświetlenia i zaciemniania sali. W ramach kompleksowego projektu konferencyjnego systemu multimedialnego wykonujemy:

 • dobór i rozmieszczenie ekranów, projektorów urządzeń głośnikowych na podstawie symulacji komputerowych z wykorzystaniem trójwymiarowego modelu pomieszczenia; optymalizacja nagłośnienia pod kątem uzyskania odpowiedniej zrozumiałości mowy,
 • dobór stref oświetleniowych i sterowania oświetleniem sali,
 • system zaciemniania okien wraz z jego sterowaniem.

Systemy multiroom projektowane zazwyczaj na potrzeby domów jednorodzinnych umożliwiają kompleksowe rozwiązanie kwestii słuchania muzyki i oglądania telewizji lub dowolnego materiału wideo w poszczególnych pomieszczeniach. W przypadku projektów takich systemów zajmujemy się doborem struktury zgodnej z układem pomieszczeń i szczegółowymi wymaganiami poszczególnych użytkowników. W ramach dokumentacji dobierane i specyfikowane są składniki instalowane w „serwerowni” systemu oraz urządzenia końcowe (ekrany, zestawy głośnikowe, sterowniki - piloty) instalowane w poszczególnych pomieszczeniach użytkowych.

Technologia estradowa obiektów to dziedzina mówiąca o sposobie funkcjonowania budynku takiego jak teatr, sala koncertowa, dowolny obiekt widowiskowy. W ramach projektu technologii ogólnej określa się m.in. wytyczne dotyczące rozkładu pomieszczeń, komunikacji osobowej i towarowej. Dokumentacja taka zawiera również rozwiązania w zakresie transportu i magazynowania a także odnosi się do wszystkich warsztatów i pomieszczeń specjalistycznych. Projekt technologii określa również rozkład galerii i pomostów technicznych a także jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej umożliwiającej funkcjonowanie mechaniki scenicznej, oświetlenia scenicznego czy też nagłośnienia.

Technika estradowa to najczęściej część opracowania technologii estradowej dotycząca wyposażenia specjalistycznego obiektów widowiskowych. Projekt taki dotyczy wyposażenia w kotary, statywy, pulpity, podłogi sceniczne, podłogi baletowe, wyposażenie sceny, wyposażenie orkiestronu, …,

Oświetlenie sceniczne występuje również pod nazwami: oświetlenie estradowe, oświetlenie teatralne, oświetlenie studyjne. W ramach projektowania oświetlenia scenicznego wykonujemy dobór i rozmieszczenie opraw oświetleniowych (reflektory profilowe, fresnela, naświetlacze, par’y, głowy, follow spoty, …) z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Dobieramy i specyfikujemy szafy regulatorów, konsolety, sterowniki, okablowanie.

Mechanika estradowa. W ramach dokumentacji mechanicznej projektujemy urządzenia mechaniczne wykorzystywane do realizacji spektakli i koncertów:

 • mechanika górna: sztankiety, kurtyny, mosty oświetleniowe, wciągarki punktowe,
 • mechnika dolna zapadnie sceniczne, zapadnie fortepianowe, zapadnie orkiestro nowe, sceny obrotowe,

Dokumentacja zawiera dobór, konstrukcję i rozmieszczenie poszczególnych urządzeń mechanicznych oraz napędy elektryczne lub hydrauliczne w zależności od wybranej technologii. Projekt zawiera zazwyczaj również rozwiązania w zakresie sterowania mechniką.

Zasilanie elektryczne. Zagadnienie to jest rozwiązywane w dokumentacji projektowej tworzonej przez Pracownię Akustyczną w dwojaki sposób. Wariant minimalny to podanie szczegółowych wytycznych dla projektanta instalacji elektrycznej dotyczących sposobu zasilania poszczególnych systemów technologicznych. Wytyczne takie zawierają szczegółowe dane dotyczące:

 • struktury zasilania,
 • podziału na obwody,
 • sposobu zabezpieczania poszczególnych obwodów
 • wymogów względem przekrojów przewodów
 • sposobu prowadzenia okablowania w obiekcie.

Wariant maksymalny to opracowanie przez Pracownię Akustyczną pełnego projektu elektrycznego zasilania systemów technologicznych lub dowolnych innych przewidywanych w obiekcie.

 

Projekty akustyczne w PA